A HEGYEK VÁNDORAI TURISTA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
 • 1. Általános rendelkezések
  • 1.1. Az egyesület neve: Hegyek Vándorai Turista Egyesület
  • 1.2. Az egyesület rövidített neve: HVTE
  • 1.3. Az egyesület székhelye: 1182 Budapest, Kétújfalu u. 161/b.
  • 1.4. Működési területe: országos.
  • 1.5. Jelvénye: hegynek stilizált, talpára állított egyenlő oldalú háromszögben bakancs és edzőcipő talplenyomata; a bakancs talplenyomatában iránytű rajza; a talplenyomatok között, két tenyér védelmében ötlevelű ág.
  • 1.6. Pecsétje: szabályos körben az egyesület jelvénye, az egyesület neve és alapításának éve.
  • 1.7. Zászlaja: Egyik oldalán nemzeti színű, másik oldalán fehér színű. A fehér színű oldalán szabályos körben az egyesület jelvénye, neve és alapításának éve.
  • 1.8. Alapításának éve: 1994.
  • 1.9. Az egyesület az 1873 óta alakult magyar turista (természetjáró) szervezetek hagyományainak folytatója és ápolója.
  • 1.10. Az egyesület önkéntes alapon szerveződő társadalmi szervezet; magát a demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti; politikai pártoktól és szervezetektől, valamint áramlatoktól független, azoknak támogatást nem nyújt; országgyűlési képviselőjelöltet, megyei és fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat; politikailag és ideológiailag semleges. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
  • 1.11. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból nemcsak a tagok, hanem bárki más is részesülhet.
  • 1.12. Az egyesület működését az egyesülési jogról szóló hatályos törvény, valamint a jelen alapszabály alapján fejti ki.
  • 1.13. Az egyesület jogi személy.
 • 2. Az egyesület közhasznú tevékenységi köre:
  Az egyesület tevékenységi körét céljainak, feladatainak megvalósítása érdekében végzett - egészségmegőrző, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, műemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, sport, mentés, határon túli magyarsággal kapcsolatos és az euroatlanti integrációt elősegítő - közhasznú tevékenysége jelenti.
 • 3. Az egyesület céljai és feladatai
  • 3.1. Az egyesület célja a természetben való sportjellegű, aktív túrázás, annak szabadidős formái iránt megnyilvánuló igények kielégítése; a természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, valamint a természet aktív védelmét; hazánk és Európa történetének, kultúrájának és tájegységeinek megismertetése.
   Az egyesület védnökséget vállal az Őrség és Vendvidék felett, annak turisztikai feltárása és fejlesztése érdekében.
  • 3.2. Az egyesület feladatai:
   • 3.2.1. A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (sport) vállalva felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözzön a természetjárás gyakorlására.
   • 3.2.2. A közhasznú tevékenységről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (sport) vállalva elősegítse a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal és ezzel hozzájáruljon a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvényben állami feladatként meghatározott tevékenység eredményes és hatékony ellátásához.
   • 3.2.3. Túrák és táborozások szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségeit, és ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez.
   • 3.2.4. A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (környezetvédelem, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés) vállalva ellássa a túravezetők képzését és a természetjárók szakképzését, ezáltal tevékenyen járuljon hozzá a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény szerint a helyi önkormányzat feladataként előírtak megvalósításához.
   • 3.2.5. Gondozza a jelzett turistaút-hálózatot és működjön közre annak fejlesztésében.
   • 3.2.6. Közreműködjön a természetjáró (turista) szakirodalom, térkép és szaksajtó létrehozásában és terjesztésében.
   • 3.2.7. A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem) vállalva támogassa a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, gyakorlati tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természetvédelmi értékek védelméhez, valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához és ezáltal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint a polgári természetőrökről szóló 33/1997.(XI.20.) KTM rendelet szerint állami, illetve helyi önkormányzati feladatként előírtak ellátásában együttműködik a felelős államigazgatási szervekkel.
   • 3.2.8. A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (mentés, katasztrófa-elhárítás) vállalva közreműködjön a természetjárás során bajbajutottak mentésében, mellyel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben állami feladatként meghatározott tevékenységet vállal magára.
   • 3.2.9. A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, euroatlanti integráció elősegítése) vállalva, aktív együttműködés az európai rokonszervezetekkel (pl. Europäische Wandervereinigung - EWV, Romániai Természetbarátok Kárpát Ligája).
  • 3.3. Az egyesület a természetjáró tevékenységét - elősegítve a minősítések megszerzését - hagyományosan gyalogos, kerékpáros, vízitúrázó, hegymászó (magashegyi), sítúrázó és barlangász szakágakban fejti ki.
  • 3.4. Az egyesület - közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, de azt nem veszélyeztetve - létesítményeket, vállalkozásokat, hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, működésében.
   Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott céljai és feladatai megvalósítására, szolgáltatásainak bővítésére fordítja.
 • 4. Az egyesület tagsága
  • 4.1. Az egyesület rendes tagja lehet minden, a közügyek gyakorlásától el nem tiltott természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, állampolgárságra, nemzetiségre, vallásra, felekezetre való tekintet nélkül, aki/amely elfogadja az egyesület alapszabályát, felvételi kérelmét írásban bejelenti, a tagdíjat befizeti.
  • 4.2. Az egyesülethez csatlakozni lehet:
   • 4.2.1. Természetes személyként közvetlenül (egyénileg).
   • 4.2.2. Tagszervezet (csoport, osztály) útján.
    • 4.2.2.1. Csoport: az egyesület 5-49 tagját tömörítő tagszervezet.
    • 4.2.2.2. Osztály: az egyesület legalább 50 tagját tömörítő tagszervezet.
  • 4.3. Pártoló tagként:
   • 4.3.1. Minden természetes nagykorú személy, aki vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.
   • 4.3.2. Minden olyan jogi személy, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal az egyesület anyagi és erkölcsi támogatására.
  • 4.4. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki kiemelkedő tevékenységével támogatja az egyesület munkáját.
   • 4.4.1. Tiszteletbeli tagságról az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés dönt.
  • 4.5. A tagsági jogviszony a tagsági igazolvány átvételének napjával kezdődik.
  • 4.6. A folyó évi tagsági díjat minden esetben előre esedékesen, egy összegben kell befizetni.
  • 4.7. A tagsági jogviszony folyamatos megújítása legkésőbb minden év február 28-ig történhet.
  • 4.8. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek.
  • 4.9. A rendes tag jogai és kötelezettségei:
   • 4.9.1. Részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein.
   • 4.9.2. Véleményt nyilváníthat.
   • 4.9.3. Az egyesület kedvezményeit és szolgáltatásait igénybe veheti.
   • 4.9.4. A közgyűlésen szavazati joggal bír, továbbá az elnökségbe, illetve tisztségviselővé, valamint a számvizsgáló bizottságba választhat és választható.
   • 4.9.5. A természetes személyiségű pártoló tag:
    • 4.9.5.1. Részt vehet az egyesület közgyűlésén tanácskozási, felszólalási, észrevételezési és javaslattételi joggal.
    • 4.9.5.2. Igénybe veheti az egyesület kedvezményeit és szolgáltatásait.
   • 4.9.6. A jogi személyiségű pártoló tag:
    • 4.9.6.1. Hivatalos képviselője útján részt vehet az egyesület közgyűlésén tanácskozási, felszólalási, észrevételezési és javaslattételi joggal.
    • 4.9.6.2. Az egyesülettel kötött megállapodás alapján igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.
   • 4.9.7. A tiszteletbeli tag részt vehet az egyesület közgyűlésén tanácskozási, felszólalási, észrevételezési és javaslattételi joggal.
    • 4.9.7.1. Igénybe veheti az egyesület kedvezményeit és szolgáltatásait.
    • 4.9.7.2. Kötelessége erkölcsileg támogatni az egyesületet és elősegíteni tevéŹkenységét.
  • 4.10. A tagok kötelessége az egyesület alapszabályából fakadó, rájuk vonatkozó szabályokat betartani.
  • 4.11. Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes. A belépési, illetve kilépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell eljuttatni.
   • 4.11.1. Tagszervezet esetén a nyilatkozatot csoportosan kell megtenni.
  • 4.12. A tagsági jogviszony megszűnik a tag halálával, a tag, illetve tagszervezet kilépésével, az éves tagdíjfizetés elmulasztásával, valamint kizárással.
   • 4.12.1. Az egyesületből kizárható az a tag, illetve tagszervezet, aki/amely előzetes figyelmeztetés ellenére is megsérti az alapszabályban foglaltakat, az egyesület céljaival össze nem férő tevékenységet folytat, az egyesület működését veszélyezteti.
   • 4.12.2. A kizárásról az Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönt.
 • 5. Az egyesület szervezete
  • 5.1. A Közgyűlés az egyéni tagok és a tagszervezeti tagok összessége, az egyesület legfőbb szerve.
  • 5.2. A Közgyűlés nyilvános, megfigyelőként bárki részt vehet rajta.
  • 5.3. Az egyesület évente közgyűlést tart, továbbá akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada, a Számvizsgáló Bizottság, vagy az Elnökség az ok és a cél megjelölésével kívánja.
  • 5.4. A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség gondoskodik. A tagokat, valamint a tagszervezeteket és azok tagjait a Közgyűlés esedékessége előtt legalább 14 nappal írásban értesíti a hely, az időpont és a napirend megjelölésével.
  • 5.5. Az egyéni tagok és a tagszervezeti tagok egy-egy szavazattal bírnak.
  • 5.6. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint a fele megjelent.
  • 5.7. Határozatképtelenség miatt a Közgyűlést 14 napon belül ismételten össze kell hívni, amely az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha ezt az eredeti meghívóban a tagokkal közölték.
  • 5.8.A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
   • 5.8.1. Az alapszabály megállapítása és módosítása.
   • 5.8.2. Az Elnökség, és a Számvizsgáló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. Képviseleti joggal rendelkező tisztségviselő csak nagykorú személy lehet.
   • 5.8.3. Az Elnökség előző évi szakmai és a gazdálkodásról szóló, valamint a Számvizsgáló Bizottság beszámolójának elfogadása.
   • 5.8.4. A közhasznúsági jelentés elfogadása.
   • 5.8.5. A tagdíj összegének megállapítása.
   • 5.8.6. Az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása.
   • 5.8.7. Az éves költségvetés megállapítása.
  • 5.9. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, nézve egyszerű szótöbbséggel hozza.
  • 5.10. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha bármely tag, vagy tagszervezeti küldött kezdeményezése alapján erről nyílt szavazással döntenek. Szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, míg döntés nem születik.
  • 5.11. Kétharmados szótöbbség szükséges:
   • 5.11.1. Az egyesület alapszabályának megállapításához és módosításához.
   • 5.11.2. Az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséhez.
   • 5.11.3. Az egyesület feloszlásának kimondásához.
  • 5.12. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a résztvevők soraiból e célra megválasztott személy aláírásával hitelesít.
   • 5.12.1. A jegyzőkönyv tartalmazza a helyszínt és a dátumot, a jelenlévők névsorát, a vitatott pontok főbb tartalmát, az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, az elutasított határozatok szövegét, a szavazás számszerű eredményét. A jegyzőkönyvet határozatlan ideig meg kell őrizni oly módon, hogy abba bárki igény szerint betekinthessen.
 • 6. Az Elnökség
  • 6.1. Az Elnökség az egyesület öttagú állandó ügyvivő testülete, megbízatása öt évre szól. Az elnökségi tagság megszűnik az arról való lemondással, az elnökségi tevékenységtől egy éven át történő folyamatos távolmaradással, valamint a Közgyűlés határozatával.
   • 6.1.1. Tagjai: elnök, két alelnök, két elnökségi tag.
  • 6.2. Az Elnökség tagjai kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is (a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott) vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, nem lehet az elnökség tagja a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.
  • 6.3. Az Elnökség szükség szerint, de legalább hathavonta ülést tart. Az ülésen, az Elnökség tagjain kívül tanácskozási joggal a Számvizsgáló Bizottság elnöke, valamint a napirendekhez kapcsolódóan más meghívottak is részt vehetnek. A napirendi pontokat is tartalmazó meghívót az elnökségi ülés előtt legalább 10 nappal postázni kell.
   • 6.3.1. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az Elnökség nyílt (bármely tagja kezdeményezése alapján név szerinti) szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök, távolléte esetén a levezető Elnök szava dönt. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§ b. pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
   • 6.3.2. Az Elnökség a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdések kivételével az egyesületet érintő bármely kérdésben döntésre jogosult.
   • 6.3.3. Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melyet a Közgyűlés hagyhat jóvá. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
    • 6.3.3.1. A számviteli beszámolót
    • 6.3.3.2. A költségvetési támogatás felhasználását
    • 6.3.3.3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
    • 6.3.3.4. Cél szerinti juttatások kimutatását
    • 6.3.3.5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
    • 6.3.3.6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
    • 6.3.3.7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
    • 6.3.3.8. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet.
  • 6.4. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az elnökségi ülés dátumát, a jelenlévők névsorát, a vitatott pontok főbb tartalmát, kívánságra valamely résztvevő szó szerinti hozzászólását, vagy ellenvéleményét, az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, az elutasított határozatok szövegét, a szavazás számszerű eredményét, kérésre a szavazás név szerint megjelölését. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a nem határozat jellegű megállapodásokat is. Az elnökségi határozatot a határozat által érintettekkel haladéktalanul, írásban kell közölni.
   • 6.4.1. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvét az Elnök és egy Alelnök hitelesíti.
   • 6.4.2. Döntései, határozatai és ülései nyilvánosak.
 • 7. Tisztségviselők
  • 7.1. Az Elnök
   • 7.1.1. Az Elnökség tagja, elnököl az egyesület közgyűlésein és elnökségi ülésein.
   • 7.1.2. Az egyesületet teljes körűen képviseli.
   • 7.1.3. Ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által rábízott feladatokat, intézi az egyesület folyamatos ügyeit.
   • 7.1.4. Az Elnök tevékenységét társadalmi munkában látja el.
  • 7.2. Az Alelnökök
   • 7.2.1. Az Elnökség tagjai. Akadályoztatása esetén helyettesítik az Elnököt, továbbá ellátják a Közgyűlés által rájuk bízott, valamint az Elnök által rájuk ruházott feladatokat.
   • 7.2.2. Az Alelnökök tevékenységüket társadalmi munkában látják el.
  • 7.3. Az elnökségi tagok segítik az Elnökség munkáját.
 • 8. A Számvizsgáló Bizottság
  • 8.1. A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását, tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak köteles beszámolni. A Számvizsgáló Bizottság tagjai a közgyűlésen és az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vehetnek részt.
  • 8.2. Elnökét és két tagját - 5 évre - a Közgyűlés választja meg. A Számvizsgáló Bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is (a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott) vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, nem lehet a számvizsgáló bizottság tagja, illetve elnöke a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.
   • 8.2.1. A Számvizsgáló Bizottság tagjává nem választható az, aki:
    • 8.2.1.1. Az egyesület elnöke, vagy az egyesület elnökségi tagja.
    • 8.2.1.2. Az egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
    • 8.2.1.3. Az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást - illetve a 10.2.1.1. - 10.2.1.3. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
    • 8.2.1.4. Büntető ítélet hatálya alatt áll.
  • 8.3. A Számvizsgáló Bizottság testületként jár el, határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Ügyrendjét maga állapítja meg, ennek keretében meghatározza az ellenőrzés ütemtervét is. Működésére egyebekben az elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.
  • 8.4. A Számvizsgáló Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
  • 8.5. A Számvizsgáló Bizottság munkája során a tisztségviselőktől jelentést, az egyesület tagjaitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget. A bizottság a hatályos jogszabályok alapján köteles felülvizsgálni az egyesület mérlegét és azt hitelesítő záradékkal ellátni. Ha a Számvizsgáló Bizottság megítélése szerint az egyesület tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés határozatába ütközik, vagy az egyesület érdekeit súlyosan sértő olyan esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, vagy enyhítése az Elnökség, illetve a Közgyűlés döntését teszi szükségessé, illetve, ha a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, köteles az alapszabály szerinti intézkedésre jogosult szerv (Elnökség, Közgyűlés) összehívását írásban kezdeményezni és azt tájékoztatni. Amennyiben az összehívásra jogosult személy, vagy testület az indítvány megtételétől számított 30 napon belül nem gondoskodik az ülés összehívásáról, akkor (a javasolt napirendi pontok feltüntetésével) az összehívásra a Számvizsgáló Bizottság jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 • 9. Az egyesület gazdálkodása
  • 9.1. Az egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel az Elnökség által előterjesztett és a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint, a társadalmi szervezetekre irányadó pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre kell fordítani. Az egyesület befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
  • 9.2. Az egyesület bevételei:
   • 9.2.1. A tagok által befizetet tagdíjak
   • 9.2.2. Pártoló tagok anyagi támogatása
   • 9.2.3. Jogi személyek és magánszemélyek felajánlásai
   • 9.2.4. Az alaptevékenységet szolgáló gazdálkodási tevékenység
   • 9.2.5. Vállalkozási tevékenység
   • 9.2.6. Reklámtevékenység, védjegyhasználat, szponzorálás
   • 9.2.7. Pályázatokon elnyert összegek
   • 9.2.8. Rendezvényi és egyéb bevételek.
  • 9.3. Az egyesület kiadásai:
   • 9.3.1. Cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
   • 9.3.2. Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
   • 9.3.3. Túrák és táborozások költségei
   • 9.3.4. Képzési, továbbképzési és tanfolyami kiadások
   • 9.3.5. Felszerelések, anyagok, eszközök beszerzési költségei
   • 9.3.6. Egyéb kiadások.
  • 9.4. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
  • 9.5. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
  • 9.6. Az egyesület támogatóját és a (közhasznú szervezetekről szóló törvényben ilyenként meghatározott) felelős személyt, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 • 10. Összeférhetetlenség
  • 10.1. Az egyesület tisztségviselői megválasztásánál figyelembe veszi a Khtv. 8. És 9.§-ban írott összeférhetetlenségi szabályokat.
  • 10.2. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
   • a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
   • b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 • 11. Az egyesület működésének nyilvánossága
  • 11.1. Az elnökségi tagok kötelesek megfelelően gondoskodni arról hogy az egyesület által nyújtott szolgáltatásokról bárki időben értesülhessen.
  • 11.2. A testületi szervek döntéseit az egyesület Elnöksége nyilvántartja a határozatok tárában, amelyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
  • 11.3. Az elnök gondoskodik a testületi szervek döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
  • 11.4. A testületi szervek döntéseit a szervezet székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza nyilvánosságra.
  • 11.5. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban.
  • 11.6. Az egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban tájékoztatja a nyilvánosságot.
  • 11.7. Az egyesület alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi, vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozhatja.
 • 12. Egyéb rendelkezések
  • 12.1. Mindazon személyek, akik az egyesület alapításának évében - 1994. - léptek az egyesület tagjainak sorába, alapító tagként szerepelnek a nyilvántartásban.
  • 12.2. Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonával - a hitelezők kielégítése után - az egyesület közgyűlése rendelkezik.
  • 12.3. Az egyesület megszűnik, ha feloszlását, illetőleg más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja. Megszűnik, ha az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.


Elfogadta a Hegyek Vándorai Turista Egyesület 2000.03.24-i közgyűlése.


Pálmai Vencel
elnök


Hegyek Vándorai Turista Egyesület, Alapszabályzat, Alapszabály, közhasznú tevékenységi kör, az egyesület céljai, az egyesület feladatai, a tagság, az egyesület szervezete, elnökség, tisztségviselők, számvizsgáló bizottság, turista egyesület, hegyek vándorai, turista

click tracking